Skip Navigation Links

  آزادسازی سهام ترجیحی هزار و ۱۲۹ نفر از کارکنان
آزادسازی سهام ترجیحی هزار و ۱۲۹ نفر از کارکنان مخابرات مناطق کشور و شرکت ارتباطات سیار انجام شد.

 
 
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به دنبال اطلاعیه های قبلی مبنی بر آزادسازی سهام ترجیحی آن دسته از کارکنانی که در افزایش سرمایه از حق تقدم استفاده نکرده بودند، اکنون سهام ترجیحی هزار و ۱۲۹نفر از آنان (مخابرات مناطق کشور و شرکت ارتباطات سیار) که نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت و ارایه کد رهگیری اقدام کرده بودند، انجام شد.


بر اساس این اعلام، واجدین شرایط فوق الذکر می توانند برای دریافت گواهینامه های سهام خود به نشانی هایی که قبلا در خبر "آزادسازی سهام ترجیحی دو هزار و ۶۹۱ نفر از کارکنان انجام شد" به نشانی  

https://www.tci.ir/index.html#!/service/news/details/۲۸۰     
اعلام شده بود مراجعه کنند.


همچنین این خبر می افزاید: سهام ترجیحی ۱۴هزار و ۵۹۷ نفر از کارکنانی که از حق تقدم استفاده کرده و در سامانه سجام ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده اند نیز طی روزهای آتی، آزادسازی سهام آنان انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به دنبال اطلاعیه های قبلی مبنی بر آزادسازی سهام ترجیحی آن دسته از کارکنانی که در افزایش سرمایه از حق تقدم استفاده نکرده بودند، اکنون سهام ترجیحی هزار و ۱۲۹نفر از آنان (مخابرات مناطق کشور و شرکت ارتباطات سیار) که نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت و ارایه کد رهگیری اقدام کرده بودند، انجام شد.


بر اساس این اعلام، واجدین شرایط فوق الذکر می توانند برای دریافت گواهینامه های سهام خود به نشانی هایی که قبلا در خبر "آزادسازی سهام ترجیحی دو هزار و ۶۹۱ نفر از کارکنان انجام شد" به نشانی  

https://www.tci.ir/index.html#!/service/news/details/۲۸۰     
اعلام شده بود مراجعه کنند.


همچنین این خبر می افزاید: سهام ترجیحی ۱۴هزار و ۵۹۷ نفر از کارکنانی که از حق تقدم استفاده کرده و در سامانه سجام ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده اند نیز طی روزهای آتی، آزادسازی سهام آنان انجام خواهد شد.

  تعداد نمایش:   20733
دوشنبه 26 فروردین 1398  ساعت 8:43:19